Overmacht

Tags

Enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke overeenkomst die de verschuldigde partij niet kan worden toegerekend overeenkomstig Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties